شنبه 23 تیر :  - نوشهر 

جلسه در دفتر اتحادیه برگزار شد با حضور مربیان و سرگروه ها و دانش آموزان